přejít na horní menu přejít na levé menu přejít na hlavní text kontakty

APOA, z.s. je mimo jiné připravena zprostředkovat finanční pomoc těm uživatelům osobní asistence, kteří by bez ní nepřežili nebo by museli být v nějakém ústavním zařízení, kde by se jim poskytovala komplexní péče. Když se v APOA podaří opatřit finanční obnos na tento účel, podléhá hospodaření s tímto obnosem pravidlům.

 

Pravidla pro prodloužení Příspěvku na osobní asistenci:

 • Příjemce plní důsledně a včas všechny povinnosti spojené s Příspěvkem;
 • Pokud má příjemce zájem o prodloužení Příspěvku, musí v předstihu nejméně jednoho měsíce podat písemnou žádost na adresu APOA (stačí e-mailem);
 • Příspěvek se prodlužuje pouze tehdy, je-li předpoklad, že všichni oprávnění příjemci jej budou moci čerpat alespoň jeden rok;
 • Příspěvek se prodlužuje na základě dodatku k platné smlouvě.

 

Pravidla hospodaření s penězi na osobní asistenci:

Informování:

 • O možnosti požádat o příspěvek na osobní asistenci informujeme členy APOA.
 • Informace zveřejníme na webových stránkách ve složce O osobní asistenci - Konto osobní asistence.
 • Jakmile bude částka rozdělena tak, že se konto vyčerpá, oznámí to APOA na webových stránkách ve složce O osobní asistenci - Konto osobní asistence.
 • APOA povede neveřejný seznam neuspokojených žadatelů.

 

Komise konta osobní asistence ((komise): Pokud se sejde více než 5 žádostí, posoudí komise (viz dále), zda a v jaké finanční výši žadatelům APOA vyhoví. Komise konta osobní asistence je:

 • nezávislá,
 • jmenuje ji správní rada APOA,
 • její aktuální složení se uvádí na webových stránkách v O osobní asistenci - Konto osobní asistence.

Svolává ji předsedkyně APOA. Komise se radí buď osobně, nebo prostřednictvím skype. Komise posuzuje žádosti podle kritérií (viz níže). Komise přihlíží k naléhavosti potřeb žadatele. Komise předkládá svá doporučení správní radě APOA, která na jejich základě rozhodne a převede částku ve prospěch žadatele.

 

Kritéria, podle nichž se rozhodování komise řídí: Žadatel je členem APOA:

 • prostřednictvím organizace, jež je členkou APOA - žadatel je jejím členem či klientem,
 • on sám je členem APOA.

Žadatel potřebuje péči 24 (minimálně 16) hodin denně, a to především při uspokojování základních biologických potřeb (rozsah potřeby je oprávněna APOA prověřit - sociální šetření provede odborník pověřený APOA). Žadatel vydá na služby více peněz, než je příspěvek na péči (je třeba doložit kopii rozhodnutí o stupni závislosti). V případě, že o žadatele pečuje rodina, použije příspěvek APOA na zaplacení služby pro odlehčení péče (je třeba doložit, kdo bude pečovat). Členům rodiny žadatele umožní i krátkodobá (roční) finanční pomoc APOA odpočinek, nebo dokonce uplatnění jejich schopností a dovedností jinak než v péči. Žadatel nemá možnost získat finanční prostředky na péči jiným způsobem (on ani jeho rodina nemají majetek a on sám je schopen si vydělat nejvýše polovinu částky, kterou tvoří oficiální minimální mzda); doloží čestným prohlášením, že mimo to není výdělečně činný a nepobírá rentu.

Co pro to musí udělat žadatel: Žadatel popíše a doloží, jakým způsobem finanční částku použije k osobní asistenci. Vítá se, když žadatel doloží předběžnou úmluvu o budoucí poskytované péči, kterou uzavře s registrovaným poskytovatelem nebo jinou fyzickou osobou. Žadatel se podrobí sociálnímu šetření, jež provede pracovník pověřený správní radou APOA. Žadatel dodá kopii lékařské zprávy, z níž vyplývá potřeba péče. Žadatel dodá kopii rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči. Žadatel přiloží čestné prohlášení o příjmech (že on ani jeho rodina nemá majetek, nemůže vydělávat a nepobírá rentu).

Ostatní pravidla: Přidělená finanční částka nepřesáhne měsíčně 5000.- Kč, žadatel by měl mít možnost ji pobírat minimálně po dobu jednoho roku. Finanční částka od APOA není určena na: kompenzační a zdravotní pomůcky, léky a léčení, dopravu, rekondice a rekreaci, vzdělávání apod., ale výhradně na péči.

 

Komise konta osobní asistence (komise):

Táňa Fischerová: je známá herečka, byla nezávislou poslankyní parlamentu, je moderátorka Adventních koncertů.

Marcela  Hornová: pracuje jako osobní asistentka osob s tělesným postižením a sociální pracovnice v Azylovém domě pro matky s dětmi FOD Olomouc.

Ondřej I. Pellar: pracuje na plný úvazek jako jáhen Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Rokycanech, je členem Dozorčí rady střediska Diakonie v Rokycanech a školské rady Církevní střední školy ve Spáleném Poříčí.

Přihlášení

Dotují nás

esf

Sponzorují nás

jrk