přejít na horní menu přejít na levé menu přejít na hlavní text kontakty

Základní pojmy v osobní asistenci

 • Cílová skupina = okruh osob,

  které používají sociální službu. Je vymezen například druhem postižení, věkem, místem bydliště atd.
 • Design for all = úprava vhodná pro všechny.

  Prostředí, jež je upraveno tak, že v něm mohou osoby se zdravotním postižením žít bez omezení. Tyto úpravy jsou pro OZP nezbytnou podmínkou, zatímco osoby bez postižení v něm mají maximální pohodlí.
  Hmotná nouze je nedostatek finančních a materiálních prostředků; sociální nouze je potřeba péče druhé osoby v životních úkonech.
 • Independent Living = sebeurčující život;

  více o Hnutí Independent Living v článku Historie osobní asistence.
 • Invalidita = zdravotní postižení etc.;

  záleží na vyjadřování, jež je přijatelné pro osobu, které se to týká. V současnosti se používá "osoba se zdravotním postižením" = OZP (to "s" je tam důležité).
 • Klient = uživatel je jedinec,

  který používá sociální služby.
 • Limitní potřeby = biologické (fyzické)

  jsou ty, bez jejichž uspokojení by byl člověk ohrožen na zdraví nebo dokonce na životě (strava, toaleta, polohování); pololimitní potřeby jsou ty, bez jejichž uspokojení klesá životní standard člověka pod kritickou míru, nebo by byl dokonce ohrožen na zdraví (úklid, nákupy, pochůzky); společenské (psychologické) potřeby jsou ty, bez jejichž uspokojování by klesl životní standard člověka pod únosnou míru.

 

Názvosloví:

 • Nemoc - impairment - porucha orgánu nebo jeho funkce;
 • Zdravotní postižení - disability - omezení nebo neschopnost vykonávat kvůli poruše orgánu nebo jeho funkce činnost způsobem, který je považován pro člověka za běžný;
 • Handicap - důsledek omezení, které se projevuje v možnosti zapojení OZP do společnosti; tato možnost je závislá na rozsahu pomoci, a pokud je dostatečná, může být postižení zcela kompenzováno. (Není to synonymum pro pojem zdravotní postižení.).

 • Obligatorní = povinné, fakultativní = nepovinné.

 • Osobní asistent

  je v užším slova smyslu zaměstnanec poskytovatele sociálních služeb, který je registrován na službu osobní asistence podle §39 zákona 108/06 Sb.; v širším slova smyslu je to fyzická osoba, jež poskytuje péči klientovi v jeho přirozeném prostředí, a to dobrovolně nebo za dohodnutou finanční odměnu z příspěvku na péči.
 • Systemický přístup

  (Kurt Ludewig, Z. Macek, Ivan Úlehla) v sociálních službách znamená, že zásah pečujícího je přímá odpověď na zakázku klienta.
 • Tři cesty kompenzace jsou:

  přístupné prostředí, kompenzační pomůcky a sociální služby.
 • Vrstevník

  je srovnatelný s uživatelem svým pohlavím, věkem a společenským postavením.
 • Výhody

  jsou takové slevy, příspěvky a dávky, které jsou nad rámec vyrovnání zdravotního postižení (člověk, který má mimořádné výhody, je na tom ve výsledku lépe než člověk bez postižení);
 • Úleva

  je takové osvobození od plateb (například v daních), které OZP částečně vyrovnává snížené schopnosti a možnosti způsobené zdravotním postižením;
 • Kompenzace

  jsou takové postupy (viz výše), která vyrovnají příležitosti OZP tak, že může žít životem, jako by postižení neměl (člověk, který požívá kompenzací, je na tom ve výsledku stejně jako člověk bez postižení).

JH leden 2011

Přihlášení

Dotují nás

esf

Sponzorují nás

jrk